Konferens

Boendefrågan har aldrig varit så aktuell som nu. Frågan påverkar alla medborgare, samhällsgrupper och faser i livet, den påverkar såväl städer som landsbygd. inte minst påverkar den alla de som nått pensionsstadiet, seniorer, och deras boendevillkor. Hur ska deras boende kunna förändras och bidra till rörelser på bostads-marknaden om det inte finns någonstans att ta vägen?

svk_960_01

Vi lever i en tid där det saknas ett stort antal bostäder. Den demografiska utvecklingen innebär en stark efterfrågan på anpassade och attraktiva bostäder för ett liv i åldrandefasen. Prognoser pekar på ett behov av minst 300 000 nya senior- och äldrebostäder de kommande tio åren. Men vem är det som efterfrågar och vad är det som efterfrågas? Vilka är seniorerna och vad är det som de efterfrågar om 10 år?

Det står klart att denna situation måste mötas av en mångfald. Fler måste engagera sig och hjälpa till för att lösa uppgiften. Men vad är det vi talar om egentligen? Kärt barn har nämligen många namn. Begreppsfloran kring äldres boende, boendevillkor är omfattande och mycket oprecis. Det gäller inte minst själva målgrupps-bestämningen i sig själv. Vad menar vi med äldre, senior osv.?

Många är frustrerade över att det går sakta i utvecklingen av nya boendeformer. Kunskapen finns, behoven är stora och växer men var sker utveckling och tillväxt? Kan det vara så att samhällets medborgare, beslutsfattare och marknadsaktörer vill men inte ser eller riktigt förstår det här segmentet? Avsaknaden av enhetliga och definierade begrepp för detta område skapar osäkerhet om vad man talar om, vad man menar.

Idag finns kunskap och kompetens på en rad olika instanser relaterat till detta område. Akademi, statliga utredningar, privata initiativ men ingen egentlig samordning. Det senare delvis på grund av bristen av en enhetlig begreppsapparat när det kommer till denna fråga. Detta påverkar finansiering, innehåll, politik med mera då koordinering av utveckling inom området försvåras. Många aktiviteter pågår isolerade från varandra.

Seniorvärldskonferansen 2017 kommer att ha en unik form och uppgift genom att fokuserat belysa och definiera vårt Skandinaviska framtida boende. Både definiera de befintliga formerna men framför allt definiera och skapa hur platsen där vi tillbringar vår nattvila (boendet/hemma) dynamiskt måste förändras med vår hjärnas och kropps behov genom ett friskt liv i allt högre ålder.

Vi kommer i år att ha ett formaliserat samarbete mellan Sverige och Norge och då vi ser på de olika boende-formerna i våra två grannländer får vi be att få referera till följande nuvarande definitioner och referenser. Kan vi bidra till att lösa detta på ett ännu bättre sätt?