Lindahl, Fil dr psykologi – FoU i Väst/GR

Talare: Lisbeth Lindahl
Titel: Fil dr psykologi, FoU i Väst/GR

Citat:
”Boendet är en viktig livsmiljö för äldre och en fråga som berör oss alla. Konferensen är ett gyllene tillfälle till dialog kring hur vi bidrar till det”

Presentation 2016:
Projekt Trygghetsbostäder i Rambergsstaden genomförs i dialog med lokalsamhället där både tjänstemän och invånare medverkar vilket bidrar till lärdomar för byggherre och arkitekt samt ökar möjligheterna för seniorer i området att både tycka till och tänka till kring sitt framtida boende. Syftet med följeforskningen är att undersöka hur man med hjälp av en dialogprocess i ett byggprojekts alla skeden kan bidra till boendemiljöer som tillgodoser behov i det lokala sammanhanget. Mer specifikt handlar det om att beskriva den arbetsmodell som används samt de idéer, kunskaper, brytpunkter och kompromisser som sker i beslutsprocesserna på väg mot en färdig byggnad. Bidrar de metoder som används till effektivisering med avseende på processer och resultat? Påverkas gestaltningsarbetet av dialogen?

Bakgrund:        Idag finns inte tillräckligt med bra och tillgängliga bostäder som kan möta behoven hos en åldrande befolkning. Kommuner kan på olika sätt planera, stimulera och möjliggöra att äldre personer kan leva tryggt och självständigt i sin boendemiljö. FoU i Väst är en mötesplats för forskning och praktik. Vi stärker kunskapsutveckling inom välfärdsområdet genom att synliggöra erfarenheter och befintliga kunskaper, utveckla ny kunskap och visa på goda exempel.

fouivast_logga