Presentationer 2015

Här listas material som är unikt för Seniorvärldskonferensen 2015. Du kan ladda ner eller se presentationerna obegränsat antal gånger.

DAG 1 – 2015-04-21

Inledningsanförande
Andelen äldre i samhället ökar kraftigt. Det är en av vår samtidstids riktigt stora utmaningar. Vikten av en gemensam mötesplats för kunskap och idéutbyte på temat Åldrande bedöms vara mycket stor. Genom att lyfta frågan och involvera alla parter som det berörs önskar vi driva utvecklingen mot många nya och kreativa lösningar inom boende, service och livskvalitet riktade mot samhällets äldre.
Petter Ahlström, Arrangör

pdf_small Petter Ahlström INVIGNINGSTAL


 

Tankar om den tredje åldern
En personlig betraktelse kring vad och hur boendet för äldre kan påverka mitt i livet och varför det är så viktigt att i tid lyfta frågan – hur påverkas du när den inträffar?
Annika Hagström, Moderator

pdf_small Annika Hagström – Presentation


Framtidssäkra välfärden
Vem tar notan när världen och Sverige åldras? Vad är det som händer i samhället nu när andelen äldre ökar i relation till övriga åldersgrupper i befolkningen. Hur påverkar den pågående utvecklingen oss andra, dvs. vi som inte går i ålderspension?
Jens Magnusson, Privatekonom SEB

pdf_small Jens Magnusson – Presentation


 

Ett åldrande Europa – EU perspektivet
Europa åldras och leder till stora utmaningar. Hur ser EU på den här utvecklingen? Vilka hot och möjligheter lyfts fram? Och vilken bild har övriga européer på Sverige kring frågan om boende och service riktade mot äldre?
Karin Landh, Europeiska kommissionens representation i Sverige

pdf_small Karin Landh – Ett åldrande Europa


 

Seniorernas boendeförväntningar
SPF Seniorerna företräder 270 000 av Sveriges seniorer. Vilka tankar diskuteras rörande medlemmarnas boendevillkor och ekonomiska förutsättningar att påverka och styr efterfrågan på boende, service och socialt innehåll?
Christina Rogestam, Ordförande SPF Seniorerna

pdf_small Christina Rogestam – Presentation


 

Den (nya) politiska inriktningen
Regeringens syn och den politiska inriktningen för främjandet av det goda boendet för seniorer och äldre. Vad är regeringens politik för äldreområdet och hur lyfts boendefrågan fram?
Åsa Regnér, Äldreminister (s), Regeringen


 

Nog finns det mål och mening i vår färd
En betraktelse över livsvandringen under pensionärsåren. Presentationen behandlar de existentiella frågornas betydelse för livsmening och livskvalitet. Hur kan äldreboendet underlätta ett livsbejakande arbete med frågorna om mål och mening?
Sven Thidevall, Teologie doktor, Biskop i Svenska kyrkan

pdf_small Sven Thidevall – Presentation


 

Strategi, styrning och konkurrenskraft
Möjligheter och utmaningar i servicesektorn
Fredrik Nilsson, Professor Företagsekonomiska institutionen – Uppsala universitet

pdf_small Fredrik Nilsson – Presentation


 

Den kommunala organisationens möjligheter med en åldrande befolkning
Den demografiska utvecklingen skapar utmaningar för Sveriges landsting och regioner. Hur ska resurserna användas för att på bästa sätt behålla och utveckla välfärden samtidigt som människornas krav på en hög livskvalitet också ökar?
Håkan Sörman, VD – Sveriges Kommuner och Landsting

pdf_small Håkan Sörman – Presentation


 

Helheten som leveransstrategi
Hemsö ägs av svenska pensionssparare (3APfonen). Företaget är en av Europas största investerare inom äldreboende-området. Ta del av företagets erfarenheter från den tyska marknaden och vad vi kan lära i Sverige av deras perspektiv på äldres boende
Per Berggren, VD Hemsö

pdf_small Per Berggren – Presentation


 

Drivkrafter för fler äldrebostäder
Rikshem har som mål att bygga upp en rikstäckande allmännytta av bostäder riktade mot äldre. Varför ser företaget äldre som en så intressant målgrupp? Vad är drivkrafterna och hur ser hindren ut?
Ilija Batljan, Vice VD – Rikshem

pdf_small Ilija Batljan – Presentation


 

Ett amerikanskt perspektiv på en global utmaning med möjligheten att skapa något annorlunda
Regarding the Five Star Fun concept why the people-first model differentiates LeisureCare from their competitors, and
why their commitment to doing the right thing makes a positive impact on residents, staff, and greater community.
Brett Robinson, Executive Vice President – Leisure Care (USA)

pdf_small Brett Robinson – Presentation


 

pdf_smallKvällens program och meny


 

DAG 2 – 2015-04-22

Upplevelsens betydelse
Tjänstelogik, tjänsteutveckling och kundupplevelser: implikationer för boendet, servicen och omsorgen om äldre.
Bo Edvardsson, Professor & Vicerektor – Karlstad universitet

pdf_small Bo Edvardsson – Presentation


 

The Dutch perspective of elderly housing
The Dutch context of elderly housing provides international examples of successful projects.ANA architects has researched future housing for elderly and developed interesting new housing concepts.
Jannie Vinke, Arkitekt och delägare – ANA architecten
Observera att föredraget hålls på engelska

pdf_small Jannie Vinke – Presentation


 

Session A – Samhällsbyggnad

Allt fler äldre – utmaningar i bostadsförsörjningen
Utredningen om bostäder för äldre syftar till att underlätta för äldre personer på bostadsmarknaden och förbättra förutsättningarna för kommunerna att klara bostadsförsörjningen för de äldre.
Ulrika Hägred, Utredningssekreterare – Utredningen om bostäder för äldre

pdf_small Ulrika Hägred – Presentation


 

Skattesystemets betydelse – risker och möjligheter
Olika ingrediensers betydelser för äldres boende: Reavinstbeskattningen (s.k. flyttskatt), Ränteavdrag, Bostadsbidrag, Stöd för ny- och ombyggnation, Momsavdrag samt en betraktelse av Företagsskattekommitténs förslag med katastrofala effekter?
Ingemar Rindstig, Executive Director/Nordic MSL – Real Estate, EY

pdf_small Ingemar Rindstig – Presentation


 

Ökad transparens genom tydligare klassificeringar och mer detaljerad benchmark
MSCI har tillsammans med några marknadens ledande aktörer tagit fram en gemensam definition av samhällsfastigheter. Varför är det viktigt och vad är analysen? Hur har det gått för Samhällsfastigheter under 2014? Vilken direktavkastning har dessa fastigheter och hur har värdeförändringen sett ut?
Pernilla Arnrud-Melin, Vice President, MSCI

pdf_small Pernilla Melin – Presentation


 

Projektsamverkan som investeringsmodell – exemplet Tyskland
Ta del av Hemsös erfarenheter av att förvärva och utveckla fastigheter tillsammans med prioriterade operatörspartners på den tyska marknaden.
Jens Nagel, Fastighetschef Tyskland – Hemsö

pdf_small Jens Nagel- Presentation


 

Det offentliga fastighetsinnehavet och marknaden för samhällsfastigheter
Marknadens efterfrågan av s.k. samhällsfastigheter är mycket större än utbudet. Varför är den här fastighetstypen så eftertraktad, vilken är trenden och skiljer sig synsättet på hur fastigheterna betraktas mellan kommunerna?
Åsa Henninge, Analyschef – NAI Svefa

pdf_small Åsa Henninge – Presentation


 

Nybyggnad – Trygghetsboende 2.0 i Hässleholm
Ta del av erfarenheterna från ett framgångsrikt och nydanande nybyggnationsprojekt avseende trygghetsboende i Hässleholm
Annelie Drackner,  Arkitekt SAR/ MSA – Bostadsansvarig på Tengboms Göteborgskontor
& Joakim Ollén, VD – KunskapsPorten

pdf_small Annelie Drackner & Joakim Ollén- Presentation


Joakim Ollén | Annelie Drackner


 

Ombyggnad – Från Servicehus till Trygghetsboende
Micasa Fastigheter är Sveriges största bostadsföretag inom boende för äldre. Företaget har varit ledande inom utvecklingen av området. Ta del av Micasas samlade projekterfarenheter av att omvandla servicehus till trygghetsboenden.
Patrik Emanuelsson, VD – Micasa

pdf_small Patrik Emanuelsson – Presentation


 

Bra bostäder – bättre liv
En gemensam satsning på att utveckla och sprida kunskap om boendealternativ som lockar äldre göteborgare. Ta del av strategier, erfarenheter och utmaningar.
Marianne Hermansson, Processledare för boendeutveckling – Senior Göteborg, Stadsledningskontoret

pdf_small Marianne Hermansson – Presentation


 

Session B – Service

Seniorvalet – att flytta eller inte flytta det är frågan
Vad driver att flytta som äldre? Och varför ska seniorerna flytta och till vad? Vad är attraktivt boende för äldre?
Pernilla Kristoffersson, Initiativtagare Seniorval.se

pdf_small Pernilla Kristoffersson – Presentation


 

Företeelsen Trygghetsboende
Vad är det som skapar efterfrågan på boenden riktade mot äldre? Intentionerna bakom införandet av modellen ”Trygghetsboende” på den svenska bostadsmarknaden.
Barbro Westerholm (fp), Riksdagsledamot

pdf_small Barbro Westerholm – Presentation


 

Kund- och servicekvalitet enligt Aleris
”Inom Aleris äldreomsorg strävar vi efter att utgå från det friska. Vi vill se och ta hand om människan bakom sjukdom, ålder och ohälsa.” Vad betyder det och vilka konsekvenser har debatten om vinster i välfärden fått för företagets långsiktiga arbete att förverkliga den inriktningen?
Anne-Marie Svensson, VD Aleris Omsorg

pdf_small Anne-Marie Svensson -Presentation


 

Diakonin som utgångspunkt för äldres boende, service och omsorg
Bräcke diakoni har bedrivit verksamhet inom området boende för äldre under lång tid. Ta del av deras erfarenheter av hur en uthållig verksamhet kan skapas inom ramen för en non-profit organisation.
Martin Ärnlöv, VD – Bräcke diakoni

pdf_small Martin Ärnlöv – Presentation


 

Idealiteten som drivkraft
Föreningen Blomsterfonden har bedrivit verksamhet i snart 100 år. Föreningen erbjuder boende och service för sina medlemmar. Vad är det som lockar människor till verksamheten och hur möts efterfrågan?
Ulf Thörnevik, VD – Föreningen Blomsterfonden

pdf_small Ulf Thörnevik – Presentation


 

Vad får seniorboendet kosta?
Frågan om seniorernas betalningsvilja och betalningsförmåga är ständigt aktuell. Hur ska boendets sociala innehåll organiseras, vad efterfrågas och vilken betalningsmodell fungerar bäst? Ta del av erfarenheterna från två trygghetsboenden i Umeå.
Nils-Eric Öquist, Styrelseordförande – Bäckbacka AB

pdf_small Nils-Eric Öquist- Presentation


 

Räcker pengarna
Pensionen och de tillgångar som sparats under de yrkesaktiva åren ska räcka till så mycket, men kommer pengarna att räcka? Ta del av PRO:s arbete inom området
Curt Persson, Ordförande PRO

pdf_small Curt Persson – Presentation


 

Session C – Innovation

Ethics, relationship and leadership
The presentation will focus on how the concepts of ethics, relationships and leadership and how they are interrelated in forming a care philosophy important for the atmosphere in elder care facilities.
Ingegerd Fagerberg, Professor – ESH

pdf_small Ingegerd Fagerberg – Presentation


 

Innovation i ett internationellt perspektiv
Innovation och inspiration från utlandet: vad kan Sverige lära sig av Indien och Singapore?
Sofia Widén, ACCESS Health International

pdf_small Sofia Widen – Presentation


 

Boende för äldre – planering och användning
Vilka kvaliteter och brister har dagens boendeformer för äldre och vilka behov kommer framtida brukare att ha? Vid Centrum för Vårdens Arkitektur på Chalmers pågår forskning kring äldres boende med fokus på framtida lösningar.
Morgan Andersson, tekn Dr. Arkitekt SAR/MSA – Chalmers Centrum för Vårdens Arkitektur

pdf_small Morgan Andersson – Presentation


 

Trygghetsboende i Rambergsstaden
White har tillsammans med byggföretaget FO Pettersson fått en markanvisning i stadsutvecklingsområdet Rambergsstaden i Göteborg för att uppföra ett trygghetsboende. I projektet utvecklas en metod där dialog och samverkan mellan alla involverade genom hela processen ska få ge avtryck. Projektet följs av två forskare genom medel från CMB och Göteborgs Stad.
Susanne Clase & Ylva Andersson, Arkitekter – White

pdf_small Ylva och Susanne – Presentation White


 

Innovativ tjänstedesign för ökat värdeskapande i den byggda miljön
Presentationen kommer bland annat ta upp frågan hur innovativa kombinationer av tjänster kan skapa mervärden i och kring boendet.
Markus Fellesson, Docent Karlstad universitet

pdf_small Markus Fellesson – Presentation


 

Livsstilsboende enligt Attendo
Attendo utvecklar och driver nya vårdboenden för äldre över hela Norden. Våra livsstilsboenden riktar sig till aktiva äldre som vill fortsätta ägna sig åt sina intressen även när de bor på ett vårdboende. Presentationen handlar om Attendos koncept; Utevistelse & Trädgård, Sport & Spa och Kultur & Nöje.
Henrik Borelius, VD Attendo

pdf_small Henrik Borelius – Presentation


 

Behovet av NY teknik för att klara kvaliteten i framtidens äldreomsorg
Under åren 2007 – 2013 arbetade Hjälpmedelsinstitutet med en rad regeringsuppdrag. om teknik för äldre, välfärdsteknologi och boende för äldre. Men vad hände sedan? Har behoven minskat eller ökat? Hur ser läget ut i dag?
Claes Tjäder, Konsult

pdf_small Claes Tjäder – Presentation


 

Gemensam avslutning

Paneldiskussion och sammanfattning av sessionerna A-D – Pernilla Arnrud-Melin, SvenErik Peterson, Jan Paulsson, Gunnar Hedlund – Moderatorer

Avslutning och väl mött på SeniorVärldsKonferensen 2016
Annika Hagström & Petter Ahlström, Moderatorer