Mötesplatsen för ett härligare liv som senior

Vi har som målsättning att samla branschen med de som vill skapa förutsättningar för ett bättre liv som senior.

Vi samlar branschen

Vi är forumet som samlar människorna som har möjlighet att påverka vår framtid. På temat åldrande diskuterar vi och driver frågor kring samhällsbyggnad, service, innovation och hälsa.

Innovation

Teknik som ger trygghet och förenklar vardagen

Tryggt, säkert och attraktivt boende

De bästa förutsättningar för ett tryggt äldereliv

Hälsa & välmående

Här diskuterar vi runt ämnen såsom hälsa och välmående och presenterar den senaste  forskningen om vad som främjar ett längre och friskare liv såväl fysiskt som psykiskt.

Forskning för vår framtid

Senaste forskningsrönen möter praktiken

SeniorVärlden är ett forum på temat åldrandet som utifrån perspektiven samhällsbyggnad, service, innovation och hälsa vill driva debatt och skapa förutsättningar för fler bostäder och boendemiljöer som främjar äldres välbefinnande, livskvalitet och glädje i livet.

SeniorVärlden bygger på en trippelhelixansats. Med det menas att representanter för samhället (politiken och organiserade seniorföreningar) möter akademin (kunskap) och näringslivet (praktiken).

Frågor som vi driver

SeniorVärlden arbetar med frågor för att understödja ett gott, meningsfullt och friskt åldrande. En stor del av livet tillbringar vi i och omkring bostaden inte minst ju äldre vi blir. Därför är goda boendemiljöer en av de viktigaste frågorna för oss att driva. En god boendemiljö handlar om att själva bostaden är utformad med goda boendekvaliteter såsom planlösning, utblickar, dagsljus och digital infrastruktur för en självständig livsstil. Men det handlar också om att skapa miljöer som underlättar social interaktion och som leder till gemenskap mellan grannar. En god boendemiljö är en förutsättning för att bryta den ofrivilliga ensamheten och skapa ett socialt hållbart samhälle. En god boendemiljö innebär en fysiskt infrastruktur och en social infrastruktur som går hand i hand och som i sig skapar hälsa, glädje och meningsfullhet. Därför är detta en av våra viktigaste frågor för oss i  SeniorVärlden.

Vad händer i år

Alla kommande aktiviteter hittar du under fliken aktiviteter. Ta en titt så att du inte missar någor spännande!

Det här är SeniorVärlden

SeniorVärlden är en ideell förening med bred kunskap och profession i syfte att förmedla kunskap och forskning för lärande och utveckling inom området seniorer. Vi arbetar för att du och jag ska kunna njuta av livet även när vi blir äldre.

SeniorVärlden samlar branschen av bostadsaktörer och visar goda exempel på boende för seniorer och äldre.

SeniorVärlden är ett forum som driver tvärsektoriella frågeställningar på temat åldrandet utifrån perspektiven samhällsbyggnad, service, hälsoaspekter och innovation.

Kom med på vår resa!

Vad vi brinner för

För vår egen och våra äldres skull måste samhället brådskande utveckla nytänkande och attraktiva boendemiljöer, privata och offentliga, som ur ett helhetsperspektiv, med fokus på hälsa, social gemenskap och livskvalitet, möter behoven från den växande gruppen seniorer. Vi behöver fler bra bostäder för seniorer där hela människans behov beaktas.

Hur vi arbetar

Vi arbetar med att samla forskning, kunskap och goda exempel inom området. Genom analyser med experter inom området drar vi slutsatser och tar fram förslag som vi sedan aktivt kommunicerar genom föreläsningar, rapporter, event och genom socialt media. Genom detta bidrar vi aktivt till ett erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling inom området.

Samhällsbyggnad

Utveckling av åldersvänliga miljöer och attraktiva boendeformer anpassade för seniorer.

Service

Service och tjänster som gör det enklare att kunna leva ett gott äldereliv.

Innovation

Vi gillar innovativa lösningar som på riktigt förenklar livet som senior.

Träning och hälsa

De senaste rönen hur du kan påverka att leva ett längre och friskare liv.

Vår verksamhet syftar till att

 • vara en plattform och ett forum för främjande av social hållbarhet, ökad gemenskap och minskad ensamhet i samhället.
 • bryta den ofrivilliga ensamheten genom att föra människor samman.
 • verka för ett gott samarbete mellan aktörer som verkar för föreningens ändamål både inom offentlig och privat regi.
 • bevaka att föreningens ändamål beaktas i samhällsutveckling och stadsbyggnad
 • bilda opinion för föreningens ändamål, motverka stigmatiseringen av seniorboende och vidga marknaden för seniorbostäder
 • understödja forskning i frågor om seniorers boende, hälsa och livsmening
 • tjäna som remissorgan för stat, landsting och kommuner i frågor som faller inom föreningens ändamål
 • samarbeta med andra nationella och internationella organisationer för befrämjande av som sammanfaller med föreningen ändamål eller gränsar till denna.
 • främja ett kontinuerligt och ömsesidigt utbyte av erfarenheter mellan medlemmarna inbördes och mellan föreningen och besläktade föreningar i Sverige och utlandet.
 • tillvarata medlemmarnas intressen i förhållande till andra organisationer och organ.
 • aktivt verka för ett tvärsektoriellt tänkande för att bidra till en helhetssyn på livet som senior