Årets viktigaste händelser
i seniorernas tjänst

2022

2022-11-16, kl 8.00-9.30
Seminarium – Liljewall arkitekter, Skomakaregatan 6, Malmö

Vård- och omsorgsboende ihop med förskola – Hur bra är det?

Kan vi skapa hälsa, meningsfullhet och lärande över generationer?

När: Onsdagen den 16 november kl 8.00-9.30, frukost serveras från kl 7.30.

Var: Liljewall arkitekter, Skomakaregatan 6, Malmö

Anmälan: Anmäl dig via e-mail till: soren.runsteen@seniorvarlden.com

Hösten 2020 gick TV-serien ”Fyraåringarna på äldreboendet” där en liten grupp fyraåringar från en förskola gjorde regelbundna besök på en avdelning i äldreboendet. Kunnig personal och pedagoger ledde de yngre och äldre i olika aktiviteter. Gemenskap uppstod över generationerna genom personliga möten, lekar och gemensamma måltider.

I expertpanelen som följde experimentet fanns bl.a. professor och överläkare Ingmar Skoog. Han kunde konstatera att de flesta äldre var väldigt dåliga både fysiskt och psykiskt samt besvärades av demens innan experimentet. Efter bara 6 veckor kunde han konstatera häpnadsväckande positiva resultat med demenssymtom som helt försvunnit, kraftigt förbättrade kognitiva förmågor, större rörlighet och större muskelstyrka och mindre behov av hjälp från personalen. Framför allt förbättrades den psykiska hälsan när livskvaliteten, livslusten och glädjen återvände i de äldres liv.

Behov av nya äldreboenden i Sverige ökar kraftigt och kommer att göra så långt in på 20-talet. Samtidigt som det byggs för fullt slår många larm om ökande ensamhet bland äldre. Enligt Socialstyrelsens lägesrapport (2020) är ensamheten större bland äldre som bor på särskilt boende jämfört med de som bor hemma. Historiskt sett har de äldre haft mycket kontakt med de yngre, och möten mellan generationerna har varit en självklar del av livet. Delade resurser i form av utrymme, tid och kunskap har varit en motivation och nödvändighet.

Vad vinner samhället, verksamheten och individen på att vissa funktioner byggs ihop? Kan arkitektur förebygga ofrivillig ensamhet bland äldre samtidigt som bygg- och driftkostnader hålls nere? Vad kan vi ta för lärdomar av TV-programmet? Finns det projekt på gång som sammanför äldre och yngre? Vad säger forskningen? Finns det några hinder?

 Kom och ät frukost med SeniorVärlden och samtala med oss om dessa frågor.

 Medverkande: 

Otto Eriksson, arkitekt, Liljewall arkitekter och Jonas Hermansson arkitekt, Liljewall arkitekter

Maude Karlström, arkitekt, White arkitekter

Jennifer Jennerhed, projektutvecklare Hemsö

Melinda Magnusson, Enhetschef omsorgsboende Nordstjärnan i Umeå

Sören Runsteen, v. ordf. SeniorVärlden

2022-10-18, kl 8.00-9.30
Seminarium i World Trade Center Restaurang

Får äldre plats i den tidiga stadsplaneringen?

Vikten av att beakta ett seniort perspektiv tidigt i stadsplaneringen – erfarenheter och lärdomar från branschen.

När: Tisdagen den 18 oktober kl 8.00-9.30, frukost serveras från kl 7.30.

Var: World Trade Center Restaurang, entré Kungsbron 1, Stockholm

Anmälan: Anmäl dig via e-mail till: soren.runsteen@seniorvarlden.com

Allt fler 80+ i befolkningen
Under 2020-talet kommer de stora barnkullarna från 1940-talet att bli över 80 år gamla. Det innebär att de kommer in i en ålder då större behov av vård och omsorg ofta inträder. Det ställer i sin tur särskilda krav på bostadsbeståndet och efterfrågan på nya bostäder med särskild inriktning på äldre, kan komma att öka på många håll.

Medellivslängden har ökat påtagligt och därmed andelen äldre personer i befolkningen. Var femte invånare i Sverige är 65 år eller äldre. Andelen varierar dock kraftigt mellan olika kommuner. Det finns kommuner där över 30 procent av invånarna är över 65 år.
Totalt sett förväntas Sveriges befolkning öka med cirka 775 000 personer 2019-2030. Av den ökningen förväntas över 40 procent ligga på åldrarna över 65 år och mer än en tredjedel på åldersgruppen över 80 år.

För att kunna möta bostadsefterfrågan från en åldrande befolkning behöver man från samhällets sida ha ett gott grepp om hur det nuvarande bostadsbeståndet ser ut i olika delar av kommunen och hur de äldre invånarna bor idag.

Vad händer med de bostäder som planeras för framtiden?
Med exempel från verkligheten kan vi visa på vikten av att tidigt utreda de äldres behov i stadsplaneringen för att underlätta ett långt kvarboende med hög livskvalitet. Vi reflekterar över utformning, gestaltning, upphandling och drift och tar lärdom från genomförda projekt.

• Hur har man gått till väga för att försöka beakta äldres plats i stadsplanering så väl som i enskilda bostadsprojekt?
• Vad kan vi göra med enkla medel?
• Hur kan vi öka samverka mellan bostadsutvecklare, organisationer och myndigheter?
• Hur kan vi genom god planering minska investering och driftkostnader?
• Finns det hinder i detaljplaner som begränsar möjligheter att skapa boende för äldre?
• Vad kan vi lära av WHOs satsning på ”Age friendly cities”?

Medverkande: 

Michael Larsson, VD Archus Development

Mari Johansson, Arkitekt SAR/MSA, Archus Arkitektur

Anders Berglind, Affärsutvecklare, Wästbygg AB

Fredrik von Platen, sakkunnig bostadsfrågor, SPF Seniorerna

Sören Runsteen, v.ordf och moderator, SeniorVärlden

2022-07-06, Seminarium i Almedalen, 10:45 – 11:45

Stäng 350 äldreboenden nu – effekteten av en likvärdig äldreomsorg?

Sveriges behov av nya äldreboenden är stort. Dessutom har vi många befintliga anläggningar som byggdes på 60-, 70- och 80 talet som inte håller dagens krav. Hur skall vi klara att möta både renoveringsbehov och nyproduktion om privata aktörer som står för 40% av nyproduktionen motas bort?

Utökad information om evenemanget

Finansdepartementet har beräknat att de skulle behövas 560 nya äldreboenden till 2026. Med nuvarande byggtakt kommer det fattas 289 äldreboende år 2026 (Timbro), fortsätter vi samma byggtakt och befolkningsutveckling kommer det fattas 418 äldreboenden om 8 år. Om ett privatiseringsstopp införs kommer vi att ha brist på 618 äldreboenden. Många av våra äldreboenden har brister och skulle behöva renoveras upp till en modern standard eller kanske rivas. IVO sätter krav på privata aktörer medan de kommunala inte omfattas av tillståndsplikten. Om kommuner hade samma krav på sig som de privata skulle 350 äldreboenden behöva stängas (Selhall). I en snedvriden konkurrens så är de äldre förlorarna. Kommuner kan fortsätta driva icke ändamålsenliga äldreboenden medan de privata får stänga, eller återtas i kommunal drift. Hur kan det offentliga istället för att lägga hinder för de privata, samverka för att möta det stora behovet vi står inför? Vad krävs för att få fler privata aktörer?

För mer information skicka ett mail till: soren.runsteen@seniorvarlden.com

2022-07-06, Seminarium i Almedalen, 09.30-10.30

Hur skapar vi världens bästa boende för seniorer?

Den kraftigt andelen ökande äldre i samhället skapar stora utmaningar. 300.000 människor i Sverige beräknas vara socialt isolerade, varav de flesta är äldre. Kan vi skapa bra seniorboenden som bryter ensamheten, skapar meningsfullhet i tillvaron, bättre hälsa och ett längre liv?

Utökad information om evenemanget

SeniorVärlden ideell förening är ett branschnätverk för aktörer inom samhällsbyggnad, service och innovation på temat åldrande och har nu samlat ett stort antal goda exempel på seniorboenden och trygghetsboenden i en antologi. Här visas de goda exemplen på bra bostäder upp och speglas i ett antal artiklar från olika forskare från en mängd lärosäten i Sverige och Norge. Ämnen som behandlas är bl.a. myter om äldre, arkitektur, fysisk infrastruktur, social hållbarhet, ofrivillig ensamhet, nutrition, hälsa och träning, ekonomi m.m. Genom detta möte mellan forskning, politik och näringsliv skapas en trippel helixansats för att på så vis belysa frågan och komma med råd och tips hur validerad kunskap om åldrande processen kan omsättas i byggnation och organisation.

 

För mer information skicka ett mail till: soren.runsteen@seniorvarlden.com

2022-07-06, Seminarium i Almedalen, 13.30-14.30

Hur kan ett branschnätverk för fastighetsutvecklare skapa social hållbarhet i äldrebranschen?

Beskrivning av samhällsfrågan

Kan aktörer som bygger bostäder för seniorer och äldre lära av varandra och bjuda på kunskap för att branschen skall kunna skapa social hållbarhet på riktigt? Hur kopplar vi all kunskap från akademin in i våra byggprojekt? Hur fångar vi upp goda exempel från andra länder? Dags att samla branschen!

Utökad information om evenemanget

Sverige har stora utmaningar när det gäller bostäder för en seniormålgrupp. Seniorer behöver sälja sina villor tidigare för att få igång flyttkedjor och dessa efterfrågar bostäder med höga mervärden. Inget kan konkurrera prismässigt med att bo kvar i villan/radhuset. Vi behöver visa att utbudet av bra seniorbostäder är brett och att det finns många olika koncept att välja på. Kommuner behöver prioritera att tilldela mark för att möjliggöra detta. Tillsammans kan vi få både utbud och efterfrågan att öka vilket gör nytt både för kommuner och seniorerna. När det gäller äldreboenden så har Sverige många undermåliga bostäder och dessutom ett växer behovet av nya äldreboenden i rekordfart. Här behövs många aktörer för att möta det stora behovet. Det behövs både krafttag från akademin

För mer information skicka ett mail till: soren.runsteen@seniorvarlden.com

2022-08-24, Härryda kommun

Studiebesök och seminarium BonTop i Mölnlycke Centrum

Mer än att bara bo – ett 55+ koncept för framtiden?

Bo Aktivts seniorboenden är nya koncept som är på väg in på den svenska marknaden. Projektet i Mölnlycke centrum i Härryda kommun består av 87 seniorlägenheter, 1-3 rok, 41-99 kvm och erbjuder möjligheter till aktiviteter, gemenskap och en boendeform med höga mervärden. Boendekoncepten bygger enligt utvecklaren på de behov, förutsättningar, drömmar och önskningar som den moderna människan har. Visionen för företaget är att skapa Sveriges mest unika boenden för 55+ med en boendeupplevelse utöver det vanliga. Den långsiktiga målsättningen är att utveckla koncepten till några av Sveriges ledande seniorboenden och etablera dessa runt om i landet

 

Lägenheterna byggs kring en stor uppvärmd vinterträdgård med palmer, olivträd och andra växter från medelhavet och trädgården erbjuder seniorerna stora möjligheter till samvaro. Här finns ett flertal sittgrupper där man året runt kan träffas och umgås med sina grannar när man själv vill. Man skapar en naturlig mötesplats som möjliggör ett mer socialt och aktivt liv än vad som ofta annars är möjligt. I anläggningen finns det en stor fest-/klubblokal, fullt utrustat med kök och modern IT teknik, där allehanda aktiviteter kan ske.

 I projektets wellnesscenter ges möjlighet till aktivitet och träning samt tillgång till anläggningens swimmingpool. I gatuplan finns en stor livsmedelsbutik och andra kommersiella lokaler.

Exklusiv visning, seminarium på temat social hållbarhet och avslutande mingellunch

SeniorVärlden inbjuder till en exklusiv visning av projektet innan inflyttning sker. Efter visningen så samtalar en panel kring projektet och dess inverkan på seniorers förutsättningar för livskvalitet. Är denna typ av projekt vad som krävs för att locka ut seniorerna ur sina villor? Kan ett aktivt liv verkligen bidra till ett långt och friskt liv? Hur skapar man social hållbarhet på riktigt?

Panelsamtalet avslutas med enklare mingel lunch

Anmälan:

Senast 2022-08-10 via e-mail till:  soren.runsteen@seniorvarlden.com

2022-08-30, Seminarium i Stockholm

Klimatneutrala äldreboenden – viktigt för vem?

Idag står bygg- och fastighetsbranschen för närmare 40 procent av de globala koldioxidutsläppen.  Den ohållbara utsläppstakten går dock att påverka, om branschen tänker i nya banor.

Äldreboendet Sköndalsvillan i Tyresö utanför Stockholm är Sveriges första NollCO2-certifierade äldreboende och ett pilotprojekt tillsammans med Sweden Green Building Council (SGBC). Att NollCO2-certifiera en byggnad kräver att hela byggnadens livscykels klimatpåverkan redovisas och balanseras med klimatåtgärder till nettonoll klimatpåverkan.

Sköndalsvillan visar att ett modernt och funktionellt äldreboende kan byggas med minskad klimatpåverkan. Är detta ”bara” viktigt för klimatet? Dagens pensionärer liksom kommande generationer har hög kunskap och medvetenhet om den ohållbara belastningen på vår planet.

Kan äldreboenden som Sköndalsvillan även vara en konkurrensfaktor både som arbetsplats samt boende? Hur utvecklas och byggs ett NollCO2-äldreboende? Finns det hinder för att uppföra NollCO2-byggnader? Vad kan vi tillsammans göra för att överbrygga dessa? Hur ser trenderna ut inom klimatneutralt byggande?

Välkommen att delta i Hemsös seminarium 30 augusti!

Deltagare:

 • Pia Stoll, PhD samt senior expert NollCO2, Sweden Green Building Council
 • Anna Sundbaum, miljöspecialist, Hemsö
 • Harald Gamrell, arkitekt för Sköndalsvillan, Liljewall arkitekter
 • Sören Runsteen, vice ordförande, Seniorvärlden

När:

Tisdagen den 30 augusti kl. 8.00 – 9.00. Frukost serveras från kl. 7.30.

Var:

Hos Liljewall arkitekter, Krukmakargatan 21, Stockholm

Anmälan:

Senast 2022-08-25 via e-mail till:  soren.runsteen@seniorvarlden.com

2022-05-03, Frukostseminarium i Stockholm

Stäng 350 äldreboenden nu!

Stäng 350 äldreboenden nu! Det mycket uppmärksammade seminariet i november har föranlett att vi nu väljer att fördjupa oss i frågan tillsammans med en diger panel av experter.

 • Dan T. Sehlberg, grundare och VD Sehlhall
 • Barbro Westerholm, läkare, forskare och politiker med lång karriär inom svensk förvaltning
 • Ewa Samuelsson, Styrelseordförande i Blomsterfonden och svenskt demenscentrum, tidigare äldreborgarråd
 • Annica Portland, Läkare, Politiker, Kalmar kommun
 • Maria Appelskog, Förvaltningschef, vård och omsorgsförvaltningen, Ronneby kommun
 • Jens Fischer, Kommunstyrelsens ordförande, Hagfors kommun
 • Börje Bjelke. Ordförande SeniorVärlden, läkare
 • Moderator: Sören Runsteen, v Ordförande SeniorVärlden

När: 3 maj klockan 8.00-9.45 (frukost från 7.30)

Var: Liljewall arkitekter, Krukmakargatan 21, Stockholm

Anmäl dig genom att skicka ett mail till: soren.runsteen@seniorvarlden.com

2022-03-29, Halvdagsseminarium 28/4, Global Intergenerational week 21 april – 1 maj 2022

Funkar äldreboende och förskola ihop? Så skapar vi hälsa, mening och lärande över generationer!

Hösten 2020 gick TV-serien ”Fyraåringarna på äldreboendet” där en liten grupp fyraåringar från en förskola gjorde regelbundna besök på en avdelning i äldreboendet. Kunnig personal och pedagoger ledde de yngre och äldre i olika aktiviteter. Gemenskap uppstod över generationerna genom personliga möten, lekar och gemensamma måltider.

Vill du lära dig mer om generationsöverskridande arbete, Intergenerational Practice and Learning, goda exempel på projekt, forskning, aktiviteter och arbetsmetoder som främjar större förståelse och respekt mellan generationer? Vad gör man i andra länder? Hur kan vi ta lärdom om den kunskap som finns och omsätta den i praktisk handling?

Anmäl dig genom att skicka ett mail till: soren.runsteen@seniorvarlden.com 

2022-01-11, Studenter från Chalmers

Presenterar förslag på innovativa boendemiljöer

Under hösten har tio grupper med studenter från 7 olika nationaliteter haft som uppgift att ta fram förslag till särskilt boende på temat demensby i Kärra centrum, Göteborg. Göteborgs stad har varit fiktiv kund och tomten, som är bebyggt med ett sjukhem, ingår i ett stadsutvecklingsområde i nära anslutning till Kärra Centrum. Projekten belyser hur man på olika sätt kan skapa innovativa boendemiljöer speciellt anpassade för personer med demenssjukdom och samtidigt tillskapa kvaliteter och funktioner som kan leda till interaktion med lokalsamhället. Att skapa goda och smittsäkra lösningar utifrån ett Post Covid-19 perspektiv har också varit en viktig utgångspunkt.

Examinator: Morgan Andersson, Lärare: Jens Axelsson och Susanne Clase.

2022-02, Vinnare av SeniorVärldens pris 2021 

Årets prestation inom äldrelivsbranschen 2021

Priset tilldela den person som gjort värdefull insats på temat åldrandet utifrån perspektiven samhällsbyggnad, service, innovation och hälsa. Alla kan nominera kandidater som man anser gjort något värdefullt och lovvärt inom området. Prisets syfte är att lyfta fram ny kunskap, engagemang och innovation inom det tvärvetenskapliga ämnesområdet kring åldrandet.