SeniorVärldens Kommittéer

SeniorVärlden bedriver sitt arbete genom ett antal olika arbetsutskott och arbetskommittéer. SeniorVärlden vill gärna ha din input till det arbetet som bedrivs. För att du som besöker hemsidan enkelt ska kunna komma i kontakt med oss som ansvarar för de olika delarna och ge oss din input följer här en kort beskrivning om vad vi gör och hur du enklast tar kontakt. Varmt välkommen att engagera dig och ge oss dina idéer på vår verksamhetsinriktning.

Programkommittén

Programkommitténs uppgift är att fånga upp medlemmarnas idéer- och att ge förslag till Seniorvärldens kommande aktiviteter. Både interna och externa.  Aktiviteterna syftar till att driva aktuella frågor med syftet att bidra till bättre förutsättningar för seniorer att ha en god livskvalitet. 

Har du förslag på aktiviteter och event? Varmt välkommen att kontakta oss!

Susanne Clase

Kontaktperson

susanne.clase@white.se

+46 766 394 734

Antologibokkommittén

Tillsammans med Svensk Byggtjänst och branschens olika aktörer skriver SeniorVärlden en antologi på temat ”Goda exempel på boende för seniorer”. 

Efter att manus inkommit från respektive skribent kommer antologibokskommittén tillika bokens redaktion att sammanställa ett slutmaterial. Kommittens/redaktionens ansvar är att bevaka att helhet, mångfald och kvalitet uppfylls. Genom att koppla ihop goda exempel på det som har byggts med tidigare genomförd forskning blir antologin inte bara en produkt för att vidga marknaden för seniorbostäder utan bidrar också till validerad och evidensbaserad kunskap. 

Antologin beräknas vara ute på marknaden sommaren 2022. 

Petra Sandberg

Kontaktperson

petra@sehlhall.se

+46 73 515 78 33

Expertkommittén

SeniorVärldens expertkommitté samlar ledande experter och forskare inom olika discipliner för att bidra till kunskapsuppbyggnad och kunskapsutbyte  inom SeniorVärldens verksamhetsfält. SeniorVärldens expertkommitté är en plattform och forum för detta tvärvetenskapliga och evidensbaserade utbyte som syftar till att ny kunskap kan omsättas i praktik.

Göran Lindahl

Kontaktperson

Goran.Lindahl@chalmers.se

 

Priskommittén

SeniorVärlden har beslutat att uppmärksamma goda prestationer som gjorts inom branchen under året. Det har vi gjort genom att instifta priset ”Årets prestation inom äldrelivsbranchen”.

Prisets syfte är att lyfta fram ny kunskap, engagemang och innovation inom det tvärvetenskapliga ämnesområdet kring åldrandet.

Förslag på lämpliga prestationer och priskandidater lämnas till priskommittén med motivering. Priskommittén presenterar kandidaterna inför SeniorVärldens styrelse som beslutar om årets pristagare på det sista ordinarie styrelsemötet under pågående verksamhetsår.

Priset offentliggörs på SeniorVärldens hemsida och delas ut vid den kommande SeniorVärldskonferensen.

Sören Runsteen

Kontaktperson

soren.runsteen@conara.se

+46 70 522 10 05

Marknadskommittén

Vi arbetar med kommunikations- och marknadsfrågor där vi bland annat agerar som ett bollplank för våra medlemmar. Vår ansats är tvärprofessionell inom skärningspunkten Seniorliv – Boendemiljö – Välfärdsteknologi – Kommunikation. I denna skärningspunkt händer det otroligt mycket just nu och vi kommer bevaka forskning inom området samt regelbundet kommunicera i våra kanaler till alla som är intresserade och engagerade. Kontakta oss gärna om du har frågor, förslag eller kommentarer.

Catharina Borgenstierna

Kontaktperson

catharina.borgenstierna@camanio.com